Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze